125/1, Hamna, Akset, Sandstad, Hitra

Hamna 125/1, Akset, Sandstad, Hitra. Gnr. 125, bnr. 1 i Hitra kommune. Eiendommen hadde gnr. 59 før kommunesammenslåingen i 1964.

----- 
Hitraboka II, Øya og folket,  av Maurits Fugelsøy, omtaler Havn på sidene 194-186.
------
Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier om Havnen på s. 296:
"Havnen gnr. 59, bnr. 1, på sørøst-siden av Hitra, ca 8 km fra kirken.  Postadresse  Innhitra. Areal 90 da dyrket mark, 500 da produktiv skog.  Hovedbygning oppført ca 1750 av laftet tømmer i 2 etasjer, 108 m2, 10 rom, kjøkken, 2 verandaer. Fjøs og stall oppført i 1899 av laftet tømmer, låve samme år av sperrverk. 2 stabbur, størhus, forretningsbygning, hovedbygning oppført 1904.  Branntakst 145.000,-. I slektens eie siden 1750, til nåværende eier i 1927.  Besetning: 8 kuer, 4 kalver, 5 hester, 50 høns, 2 griser, 30 sauer. - Eier: gårdbruker Ørnulf Strøm, født 1.7.1898 i Sandstad. Foreldre: Sara og Daniel Strøm. I 1926 gift med Marie Wenås, født 18.4.1896 i Tingvoll, foreldre Mali og Erik Wenås. Barn: Daniel, født 1.10.1928, Erik, født 14.1.1930, Mali, født 30.12.1932, Sara, født 14.2.1934.  Eieren har vært medlem av skolestyret og ligningsnemnda, er medlem av herredsstyret.  På stedet har tidligere vært kyststasjon og gjestgiveri.  Poståpneri siden 1854."
-----
Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Hamna på s. 369-379 :
O.Rygh: Norske gårdnavne antar at Hamna betyr skipshamn.   Det har ikke vært noen god hamn, men i den tida seglskutene passerte Trondheimsleia, haka de ste trolig fast her og rei en storm av.  Gården Hamna ligger idyllisk til og ruver godt på det flate neset ved Hamnabukta, med usikt sørover Leia mot Hemne.  I vest grenser den mot Olsvika, i øst mot Sørgården Akset, i sør går grensa langs stranda.  Utmarka går i retning nordover mot utmarka i Skaget og Valen i Fillfjorden.  I vest er gården innramma av skogkledte åser. Det er sand- og myrjord, dyrkaarealet er omkring 90 mål, som ligger lettvint til rundt husa.  Barskogen er omkring 2000 mål, og i utmarkvaldet ligger flere gode fiskevatn. Landskylda var 2 øre.  av fornminne fins det flere gravrøyser på eiendommen.

Hamna hørte med i den rekka av adelsgods som lå langs Innhitra og de lå under Holla adelige setegård.  Fra 1500-tallet hørte Hollagodset Bjelkeætta på Austråt til.  Ved arveskifte mellom kansleren Jens Ågesen Bjelke og søstra Vibeke Nettelhorst fikk Vibeke gårdene langs Innhitra, unntatt Akset.  I Gerløf Nettelhorsts jordebok for Hollagodset 1664/25 heter det om Hamna gjengitt i moderne språk: "Hamna skylder meg 4 pd. fisk, likeens ei dyrejakt som mi mor, svoger og jeg har felles med Hans Majestet på Hitra, og som våre fogder årlig gjør regnskap for."  Se også hva Jens Bjelke skriver i si jordebok samme året om gården Akset og jakta der.  I 1635 solgte Nettelhorst  Hollagodset til Jens Bjelke og etter 1665 tok herrene på Storfosna gods over de bruka på Innhitra som opphavelig hørte Hollagodset til, også Hamna.

Nils Colstrup på Storfosna gods kom i økonomiske vansker.  En del av godset ble solgt på offentlig auksjon, deriblandt Hamna.  I 1771 kjøpte Rasmus Brun, Hamna og Olsvika. Rasmus Brun var halvbror av biskop Johan Nordahl Brun i Bergen.  Han dreiv hogst og salg av tømmer, bodde i Hamna og dreiv gården sjøl.  Olsvika og gårdene Balsnes og Balsnesaunet, som han også kjøpte, ble drevet av leilendinger.  Det videre eiendomsforholdet er nevnt senere. 

I leilendingstida var det til vanlig to oppsittere, unntaksvis tre.

I. Esten er nevnt i lensregnskapet 1626.

II. Iver sto også i lensregnskapet 1626/27. Hverken I eller II er nevnt senere.

III. Anders satt med 18 mkl. smørleie fra 1626 til 1653. 
     Anders gift med Kjersti.  Barn: 1. Sten, neste bruker. 2 Anne. 3. Marit
.
IV. Lars bygsla 18 mkl. fra 1626 til 1664, de siste åra dreiv han sammen med sønnen Johan, (V). I 1663 leverte Lars og Anders (III) 2 skjepper korn i tiend. Samme året betalte de skatt på bygging av skjærbåter.
     Lars, født omkring 1584, gift med Elsa.  Barn: 1. Johan, neste bruker. 2. Mikkel. 3. Guri. 4. Nils.

V. Johan Larsen, født omkring 1625, dreiv sammen med faren (IV) allerede før 1657.  Etter 1664 drev han sitt bruk alene til omkring 1680. Det året leverte han 3 skjepper korn i tiend.  I 1670 fikk han bot for brevbrudd. Om familien er det ingen opplysninger.

VI. Sten Andersen, født omkring 1624 tok over etter faren (III) en gang mellom 1653 og 1657 og han satt med bruket til ut i 1670-åra.  I 1670 fikk han bot for brevbrudd. Om familien er det ingen opplysninger.

VII. Ola Kristoffersen satt med 12 mkl. i 1682, og er nevnt i tienderegnskapet siste gang i 1689. 

VIII. Kolbanus Kristoffersen tok før 1687 over 12 mkl. og satt med bygselen fram til 1717. i 1711 betalte han skoskatt for seg, kona og to barn. Etter 1717 satt enka som bygsler et par år. I 1704 var det skifte etter hans første kone, og her finner vi notert det hun hadde av klær: 1 grønt blommet snøreliv, 1 brun klædes kjole, 1 brunt stoffskjørt, 1 brunt forkle, 1 vendt klædes skjørt.  Dessuten var det med i skiftet en 4 alen lang, randet lerrets duk og en grov dreiels duk, 3 alen lang.  Buskapen var 3 kviger, 1 unghest, 9 sauer og 9 geiter.  Det var 43 rdr. og 16 skill. til deling mellom arvingene.
Kolbanus Kristoffersen, født omkring 1656, I gang gift med Ane Anbjørgsdatter, død før 1704.  Han var gift på nytt, men navnet på hans andre kone er ikke kjent.  Barn 1. ekteskap: 1 Ola født omkring 1693. 2. Kristoffer, født omkring 1699.

IX. Ola Olsen bygsla 1 øre 1687 og satt med bruket til omkring 1692.  Enka tok over og satt med bruket et par år.

X.  Ola Hansen, født omkring 1651, tok over den parten som enka (IX) satt med.  Det er mulig at han var gift med henne.  Ola Hansen satt trolig som leilending fram til 1710.  Han fins nemlig ikke verken i lista over skoskatten i 1711 eller over krigsstyreskatten i 1712, men står i en forsinka ajourført matrikkel i 1711.
I 1711 betalte husmannen Tørris Olsen skoskatt for seg og kona. Det er ingen opplysninger som indikerer at det var husmannsplasser i Hamna i leilendingstida, så han kan kanskje ha vært en innerst.

XI. Espen Sjursen tok over det bruket Ola Hansen (X) hadde sittet med. Forvalteren på Storfosen gods, Johan Buchardt utstedte bygselbrev til ham på 2 pd. fiskeleie i 1716.  Esten satt på bruket til ut i 1740-åra.
Esten Sjursen, født i Olsvika omkring 1687, død i 1751. Gift med Marit Stensdatter.
Esten var enkemann da han gifta seg med Marit Stensdatter. Navnet på hans første kone veit vi ikke, men i dette ekteskapet hadde han dattera Maria, som var gift med Mikal Olsen (XIX).
Det var skifte etter Esten og kona Marit Stensdatter i 1751.  Vi finner en fortegnelse over de klærne de hadde hatt.  Esten etterlot 1 blå kirses trøye, 1 blågrå kledes bukse, 1 grå vadmels kufte, 2 kvite vadmels trøyer, 3 kvite vadmes bukser, 1 stribukse, 1 gammel trøye, 1 brystduk (vest) av heimevevd stoff, 3 gamle grå hoser, 1 par snøsokker, 1 par gamle votter, 1 par sko og 1 par sjøstøvler.  Marits klær var 1 svart østersjøskjørt, 1 blå stoffkåpe med kvitt flanells for, 1 svart drakttrøye, 1 kvit kippes, 1 cartuns trøye, 1 raudt blomma cartuns trøye, 1 raudt cartumskalemankes snøreliv, 1 blått lerretsforkle, 1 blå kirsey trøye og e grå baverns stakk.  Et stykke vadmel hørte også med i boet. 
Marit var fra Imsterfjorden i Agdenes, men før hun ble gift hadde hun tjent hos Jens Balsnes.  Han skyldte henne lønn for tre år, og Esten stemna han for retten.  Jens måtte ut med lønna, som han betalte, dels med korn og dels med penger.  Estens bu ble delt mellom barna etter Mikkel Olsen Akset (XIV) og Estens datter av et tidligere ekteskap og Marits brødre Nils Stensen Ramsvika og Erik Stensen elva i Agdenes.

XII. Ola Asbjørnsen tok over bygselen av en halvpart av gården før 1723 og satt med den til han døde.  I boet etter han var det stor buskap, 8 kyr, 3 ungnaut, 2 hester, 11 sauer og 6 geiter.  Det var også 2 sølvskjeier, den ene merka OAS.    Ola Asbjørnsen, død omkring 1730, gift med Ragnhild Hansdatter.  Barn: 1. Asbjørn, neste bruker (XIII). 2. Mikkel, bruker av den andre parten av gården (XIV). 3. Elen.          

Esten Sjursen og Ola Asbjørnsen var leilendinger i Hamna under matrikuleringen 1723. Gården var middels kornviss, lå i sola og hadde skog til husbygging og sagtømmer.  Det var ingen sæter.

XIII. Asbjørn Olsen tok over etter faren (XII) i 1730 og satt med bygselen til han døde.   Asbjørn Olsen født omkring 1699,  død 1756, I. gang gift med Heil Andersdatter, død 1736. II. gang gift med Gjertrud Johansdatter, død 1760.  Barn 2. ekteskap: 1. Anne, født 1741, død før 1767. 2. Ola, født 1744, død 1745.  3. Johannes, født 1749. 4. Anne født 1751.  5. Ola, født 1754, død før 1767.  6. Benjamin, født 1757.    Under skiftet var Ola Helland verge for søstera Anne.  Han var trolig Gjertrud Johansdatters sønn av et tidligere ekteskap.  Gjertruds bror Lars Johansen Hamna (XV) var verge for sønnene Johannes og Benjamin.

XIV.  Mikkel Olsen (XII) tok over etter sin svigerfar Esten Sjursen (XI), og satt med denne gårdparten fra 1748 til han døde tre år seinere.  Skiftet etter han og kona vitner om relativ velstand.  Etter at gjelda var betalt, hadde boet 178 rdr. 2 ort og 23 skilling i formue.  Buskapen var stor, det var rikelig med sjøredskap, bl.a. en lestabåt med segl, tau, dregg og annet tilbehør, en ny seksæring og en færing for å nevne noe av det som fantes i sjøhusa.  Naustet og brygga var deres eiendom, og her var det tretten sildegarn. Med i skiftet var det tre sølvskjeer og to salmebøker, sjeldne ting hos menigmann i den tida.   Mikkel Olsen, født omkring 1719, død 1751, gift med Maria Estensdatter, død 1751.  Barn: 1. Mille, født 1742. 2. Esten, født 1744. 3. Marit, født 1747.  4. Ola, født 1750.

XV. Lars Johansen tok over Mikkels (XIV) bruk.  Som nevnt før var han Gjertrud Mikkeldatters (XIII) bror og kom fra Balsnesaunet. 

 Lars Johansen, født omkring 1718, død 1789.  I 1745 1. gang gift med Karen Olsdatter, muligens fra Saga under Akset, død 1764. I 1765 2. gang gift med Gjertrud Eriksdatter Aunøya, død på barselseng i 1766.  3. gang gift med Beret Larsdatter, født omkring 1719, død 1808, 89 år gammel.  Barn 1. ekteskap:  1. Johannes, født 1748, gift med Siri Torbersdatter Akset, gårdfolk på Balsnesaunet. 2. Ola, født 1751, i 1778 gift med Olava Kristoffersdatter Akset, født omkring 1750, gårdfolk på Sørkvammen.  3. Gudmund, født 1754, i 1779 gift med Ane Amundsdatter  Amundnesset, gårdfolk på Amundnesset under Utset. 4. Gjertrud, født 1754, 1. gang gift med Anders Jonsen Tranvikan. 2. gang gift med  enkemann Lars Andersen Strand, bodde i Sørstua, Tranvikan. 5. Anne, født 1757, gift med Anders Hågensen Hernes, født omkring 1738, gårdfolk på Hernes i Kvenvær.  6. Jon, født 1760, død av barnekopper i 1763.  Barn 2. ekteskap: 7. Erik, født 1766, død samme år.   

 Lars Johansen tok over bygselen av Balsnesaunet og flytta dit i 1772, da Rasmus Brun tok over Hamna. 

XVI. Torsten tok over Asbjlørn Olsens (XIII) part. Han forlot også Hamna da den ble solgt.  Det er lite å finne om ham. Vi må tro at den Marit Hamna som døde i 1771, 26 år gammel var kona hans. Katarina født i Hamna i 1766, død 1771, var trolig hans datter.

Rasmus Brun vokste opp i en kjøpmannsheim i Trondheim, og kona var datter på den adelige setegården Nes i Fosen.
Det er lite  trolig at de fant seg til rett i de små husa leilendingene i Hamna holdt til i. Vi må gå ut ifra at de bygde seg et våningshus som tilfredsstilte deres behov.  
   Det var tømmerhogsten og salg av tømmer, Rasmus Brun hadde i tankene da han kjøpte bruka på Innhitra.  Han saga tømmeret på Balsnessaga, og det tømmeret han hogg i Hamna og Olsvika, fløytte han sjøvegen til Balsnessaga. I 1775 hadde han hogd 5 1/2 tylfter tømmer i Olsvikmarka uten løyve.  Futen Widerø reiste sak mot Brun for dette. Også Tobias Stensen Olsvika, som hadde hogd og fløyta tømmeret til  Balsnes, ble tiltalt. Brun fikk 5 rdr., 2 ort i bot, men Tobias slapp unna.  Han hadde handla etter ordre. På samme tinget hadde Andreas Lauendal innlevert et gjeldskrav på 6 rdr. mot Brun.  Han ble dømt til å betale, men fortalte retten at han ingenting hadde å betale med.
   I 1776 søkte Rasmus Brun om løyve til hogst i Hamna- og Olsvikaskogen. Lagretten fant tildels betydelig furuskog der, og han fikk hogge 20 tylfter tømmer i året, og skjære på Balsnessaga 840 bord av 10-12 fots lengde og 1 1/4 tomme tjukk.  Av dette kunne han utskipe 600 bord.  240 utskottsbord skulle gå til bygda.
   Da Brun kjøpte gårdsbruka på Innhitra lånte han penger av Otto Beyer i Trondheim.  Det ble bare armoda, og da Brun døde, var boet konkurs.
Rasmus Brun, født omkring 1731 i Trondheim, død 1778.  I 1772 gift med Marta Christine Schanche, født  1744 i Nes i Fose.  Som enke ble hun i 1795 gift med Andreas Parelius på Ansnes.  Barn: 1. Svend, født  1773, død samme år. 2. Cornelia Margrete, født 1776, død etter 1801. 3. Mette, født 1778, gift med Hans   Hass Danielsen.

Fru Lysholm "med interessenter" tok over eiendommen da Rasmus Brun døde, og satt med den i omkring 10 år. I denne tida var det nok leilendinger på gården, men det er lite å finne om dem. Matrikkelen 1780 har Peder Falch som oppsitter.  Han er ikke nevnt seinere.  Ola Knudsen må ha vært leilending i Hamna da han i 1787 døpte sønnen Trond.  Han overtok seinere plassrommet Saga under Akset, trolig på den tida Erik Strøm kjøpte første halvparten av Hamna.  Nils Hamna, som i 1786 døpte barnet Maren og i 1794 barnet Fredrik, var trolig leilending på den andre parten som Erik strøm fikk overta i 1799.  Hvor det ble av Nils vet vi ikke.

I 1789 overtok Daniel Strøm på Aunøya; Balsnes, Balsnesaunet, Olsvika og Hamna, og overdro straks halvparten av Hamna til sønnen Erik Strøm.  Han fikk skjøte i 1790.  Som kår sikra Daniel seg foring av ti melkekyr.  Først i 1799 fikk Erik overta den andre halvparten av Hamna.

I 1795 fredlyste Daniel Strøm sin "dyremark" fra Balsnessætra til Hamna, og lovte 10 rdr. i belønning til den som meldte fra om ulovlig jakt på eiendommen.  Vi må av dette utlede at det ikke var så lite krypskytteri. I 1813 overdro Daniel Strøm eiendommene til sønnen Erik.  Han var nå i tillegg kommet i besittelse av Akset, som også sønnen fikk.  Men Daniel skulle ha avgifta av alle bruka så lenge han levde, likeens to-tre båtlaster ved og halvparten av hjortejakta. Og leilendingene skulle fremdeles by fram sine produkter til han, før de solgte dem til andre.  Den arbeidsplikta de var pålagt, skulle de utføre i Hamna.  
   Det var skysskaffer i Hamna, og i samband med dette også gjestgiveri.  Erik Strøm var en iherdig jeger. Han leide kobbejakta på en rekke gårdsbruk i Hemne, og hadde ellers rik anledning til å dyrke sin jaktglede på eget vald. I 1826 overdro han Hamna, Akset, Olsvika, Balsnes og Balsnesaunet til sønnene Nils og Sten for 1600 spd.  Han sikra seg et betydelig kår: " 6 tynner halvbygg, 6 tynner havre, 6 tynner poteter årlig, for til 4 kyr, 6 sauer og 4 geiter, fritt husvære, men tømmer til nytt kårhus om han skulle ønske det, og halvparten av den hjorten de hadde rett til å skyte", for å nevne det vesentligste.
   Sønnen Daniel, som var eldst, hadde gifta seg med dattera i Magerøya, Hemne, og tok over gården og handelen der.  For odelsretten til Hamna fikk han 100 spd. en gang for alle og to hjorteslakt årlig på ei vekt av mellom 4 1/2 og 6 våger.
På skiftet etter Erik Strøm i 1828 var det 1613 spd. til deling mellom arvingene.
   Erik Danielsen Strøm, født 1767 på Aunøya, død 1827.  I 1788 gift med Ingeborg Helene Christophersdatter Parelius, født 1761 på Magerøya i Hemne, død 1843.  Barn: 1. Ingeborg Marie, født 1792, gift med Sivert Sundan, gårdfolk på Sundan i Snillfjord.  2. Daniel, født 1793, død 1865. I 1820 gift med sitt søskenbanr Nikoline Katrine Parelius, født 1800 i Magerøya, Hemne, dreiv gården og handelen på Magerøya.  3. Sara Kjerstina, født 1796, gift med Rasmus Berg, gårdfolk i Moldtua, Agdenes.  4. Sten, født 1798, død 1871. I 1831 gift med Kjerstina (Kristine) Margrethe Lund, født 1805 på Jøsnøya, død 1874, gårdfolk på Balsnesaunet.  5. Nils Justesen, neste bruker.  6. Wilhelmine Christine, født 1802, død 1819, ugift.

I 1826 fikk Nils og Sten Strøm skjøte på Hamna. Samtidig tok de over gårdene Balsnes, Olsvika, Balsnesaunet og Akset.  I 1834 foretok de makeskifte. Nils fikk Hamna og Akset, Sten fikk Balnes,  Balsnesaunet og Olsvika.  Men Nils betinga seg halvparten av hjortejakta på Balsnes, Balsnesaunet og Olsvika så lenge han levde.

Nils Strøm var skysskaffer, slik faren hadde vært. Skyssen foregikk med båt til Lya i Kvenværet, til Hestvika og Kyrksæterøra.  Først da hovedvegen over Hitra var ferdig i midten av det forrige hundreåret, ble det hesteskyss til Leirvågan i Fillan. I 1835 foreslo Trondhjems stift, postrute Hemne-Hitra-Frøya.  Nils Just Strøm ble postbonde og hadde å hente posten i Hellandssjøen og sørge for at postskreppa ble bragt videre langs Poststien, som gikk på østsida av Barlifjellet, over Tverrfjellet til Straum, og derfra videre til Hopsjøen. Etter at Nils Strøm seinere ble poståpner, måtte han fremdeles hente posten i Hellandssjøen.  Det opphørte da kystruta i midten av det forrige hundreåret tok til med anløp av Hamna, et forhold som varte til 1909.  Posten, skyssen, dampskipsekspedisjonen og gjestgiveriet skapte travle dager.  Det var også litt skogsdrift og Nils Strøm dreiv gården bra.  De mange bekker små skapte en god økonomi i Hamna.  Men vi må ikke glemme husmennene på Akset, som ved pliktarveid, skyssplikt og på andre måter også var med på å skape denne relative velstand.

I 1865 skjøta Nils Strøm gården til sønnen Kristoffer for 1500 spd. og et kår som var verdt 60 spd. årlig.  Nils bygde kårstua si ved Korsvegen.  Det er ikke lenge siden en kunne se bærbusker der hagen hadde stått.  Etter at Nils Strøm var borte, kjøpte Jørgen Severinsen Vollan kårstua og satte den opp på Vollan under Strand.
Nils Eriksen Strøm, født 1800, død 1884, gift med Sara Kjerstine Floor Lossius, født 1804 i Hemne, død 1880.  Barn: 1 Erik, født 1829, I 1860 gift med Dortea Jonsdatter Strøm, føødt 1835 på Straum, gårdfolk på Straum, Hitra 2. Kristoffer, neste bruker. 3. Ingeborg Helene, født 1932, I 1865 gift med kjøpmann Hans Strøm, født 1828 i Hemne, bodde Magerøya, Hemne. 4. Johan Jørgen, født 1838, I. gang gift med Antonette Solem. II.gang gift med Ovedia Maria Jondal, født 1851, gårdfolk på Nordgården Akset. 5. Wilhelm Kristian, født 1840, død 1914.  I 1872 gift med Guru Jonsdatter Magerø, født 1847 på Bjerkan i Hemne, bodde på Murvollan i Kvenvær.  6. Daniel Saras, født 1842, gift med Fransiska Hougs, født 1842 i Lavik, Sogn, gårdfolk på Akset, seinere i Hamna. 7. Nils Justesen, født 1844, I gang gift med Wilhelmine strøm, født 1844 på Balsnesaunet.   II. gang gift med Karoline Johanne Kaasbøll, født 1844 på Fjellvær, gårdfolk på Sørgården Akset.

Kristoffer Strøm tok også over poståpneriet, skysstasjonen og dampskipsekspedisjonen, og hadde mye å stå i.  Gården dreiv han også godt.  I skjøtet han fikk fra faren er delingen av jaktfellesskapet også nevnt.  Når den eksisterende kontrakt opphørte, skulle felles hjortejakt mellom Balsnes, Balsnesaunet, Akset og Hamna fortsette, men slik at Hamna skulle ha det halve av jaktutbyttet alene.

I 1871 oppretta eieren av hamna, sammen med eierne av Balsnes, Balsnesaunet og akset, kontrakt med Mr. Sedell Wood av London, som fikk rett til å felle 26 dyr i året for 200 spd. i avgift.  Dette var innledningen til en interessant bolk i jakthistoria på Hitra, og Hamna var midtpunktet.  Det ble ført opp et hus i Hamna, kalt Engelsmannsstua.  Her bodde jegerne, og ut gjennom åra, fram til første verdenskrig, besøkte mange briter Hamna.
Kristoffer solgte også atskillig tømmer. I 1878 oppretta han kontrakt med Just Wessel i Hemne om hogst på en skogstrekning i Hamna i 6 år, for en pris av 1200 spd.
Det var også kvern i Hamna ei tid, kvernhuset sto på Aksets grunn.  Tørkehuset sto et stykke unna husa, ved Tørstuhaugen, som ligger i nordlig retning fra husa.  Kristoffer fikk også med kverna da han kjøpte gården.

Under matrikkelforberedelsene i 1863 var det 21 1/2 mål åker, 33 3/4 mål eng på sand- og myrjord.  Naturenget ga 15 lass - 90 våger høy.  Markaslåtten ga 20 lass - 120 våger høy.  Minner om slåtten i utmarka har vi i restene av Innerhifjellsbua på nordenden av Hamnalangvatnet ved Hifjellet og Ytterhifjellsbua. Kommisjonen fann 12 mål myrjord skikka for nydyrking, hamnegangen var god og tilstrekkelig.  Skog var det nok av til husbygging, men merkelig nok, ikke noe til salg.  Fiskeavfall ble brukt til attåtfor, adgangen til sjøen var lett, men lendinga dårlig.  Vassdraget og hjortejakta ble nevnt som "herligheter" under gården, som var lettdreven og middels godt dyrka.

Verken under matrikuleringen i 1723 eller 1863 var det nevnt sæter under gården, men sæter må det ha vært. Ved innersida av Hammarvatnet ligger det ei tjønn som heter Gammelsætertjønna.  Her lå, ifølge tradisjonen, Gammelsætra.  Nysætra lå like bak, her er det lettere å få øye på tuftene.
I den tida Kristoffer hadde gården begynte han også med kilenotfiske etter laks.
Kristoffer Lossius Nilsen Strøm, født 1830, død 1884.  I 1874 gift med Elen Ellefdatter Akset, født 1848 på Midtigården Akset, død omkring 1896.
Elen og Kristoffer hadde ingen barn, og da hun ble enke, overdro hun i 1885 gården til svogeren daniel Saras Strøm for 24.000 kr. Det ble skifte etter Elen Ellefsdatter i 1896, og arven, 28.726,- kr. gikk til mannens søsken i Norge og til hennes slekt i Amerika.

Daniel Saras flytta fra Sørgården Akset til Hamna og overtok den allsidige drifta der. Han ble også påståpner. I 1897 overdro han gården til svigersønnen Daniel Christhoper Strøm for 25.000 kr. og tok kår. Kårbrevet er datert 14. april samme år men skjøtet ble tinglyst i 1904.
Daniel Saras Strøm, født 1842, død 1924. Gift med FranciskaHougs, født 1841 i Lavik i Sogn (se Aunøya), død 1923.
Barn: Sara, gift med neste bruker.

Daniel C. Strøm var en driftig kar. Han dreiv gården godt og var poståpner.  I 1899 ble det telefonstasjon i Hamna og Daniel C. Strøm ble stasjonsholder.  I hans tid fikk også Hamna anløp av Møre fylkesrederis båter, som hadde ruta Trondheim - Kristiansund.  Han bygde også et lite elektrisitetsverk, som forsynte gården med lys.
Daniel Christopher Strøm, født 1865 i Magerøya, Hemne, død 1916, gift med sitt søskenbarn Sara Strøm, født 1875 på Sørgården Akset, død 1956.  Hun var 2. gang gift med stortingsmann Johan Asmundvåg på Hofstad, Hitra, men skilt.
Barn 1. ekteskap:
1. Ingeborg, født 1896, gift med fyrmester Otto Kaald, født 1890 i Hestvika, bor Nesodden.
2. Ørnulf, neste bruker.
3. Sverre, født 1902, gift med Borghild Østmark, født 1910, gårdfolk i Olsvika.
4. Dagfrid, født 1905, gift med bankkasserer Petter O Asmundvåg, født 1904 på Hitra, gårdfolk på Hofstad, Hitra.
5. Hans, født 1910, sjåfør, gift med Mali Ness, født 1926 i Hemne, bor Furutun, Hamna.
6. Kjerstina, født 1908, gift med forpakter Gustav Stokke, født 1911, bor i Binde, Stod i Nord-Trøndelag.
7. Svanhild, født 1912, død 1965, ugift, bodde i Hamna.

Da faren døde, tok Ørnulf over gården, posten dampskipsekspedisjonen og telefonen. Han starta også en landhandel på gården.  Ørnulf Strøm dreiv godt, dyrka omkring 15 mål nyland og grøfta opp heile det gamle dyrkaarealet.  Han har også tatt vare på tradisjonene.  I hans lille gårdsmuseum finner vi bl.a. både den første protokollen for poståpneriet og skysskafferprotokollen.
Ørnulf Strøm, født 1898, gift med Marie Wenaas, født 1896 i Tingvoll.
Barn:
1. Daniel, født 1927, ugift, neste bruker.
2. Erik, født 1930, skolevaktmester, gift med Åse Strand, født 930 på Nordgården Strand, bor Bjørktun, Hamna.
3. Mali, født 1932, gift med ingeniør Øistein Strøm, født 1924 på Bakken under Børøysund, bor i Asker.
4. Sara, født 1934, gift med ingeniør Mikal Eriksen, født 1939 på Hitra, bor i Ullensaker.

------Adresse : Breddegrad: 63.49878722699677, Lengdegrad: 8.964736295644027
Fødsel

Treff 1 til 50 av 52

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Asbjørnsdatter Aksethamna, Anne1741125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43209
2 Asbjørnsdatter Aksethamna, Anne1751125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43212
3 Asbjørnsen Aksethamna, Benjamin1757125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43214
4 Asbjørnsen Aksethamna, Johannes1749125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43211
5 Asbjørnsen Aksethamna, Ole1744125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43210
6 Asbjørnsen Aksethamna, Ole1754125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43213
7 Brun, Svend1773125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI23405
8 Colbanusen Akset, Kristoffer1699125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43200
9 Colbanusen Akset, Ole1693125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43196
10 Danielsdatter Strøm, Ingeborg Eline2 Apr 1896125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI18591
11 Erichsdatter Strøm, Sara Kjerstina Flor12 Jun 1795125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13176
12 Erichsdatter Strøm, Wilhelmine Christineca 1803125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13359
13 Eriksdatter Strøm, Ingeborg Marie1790125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13355
14 Eriksdatter Strøm, Sara Kirstine1791125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI57065
15 Eriksen Strøm, Christoffer1788125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI55898
16 Eriksen Strøm, Nils JustesenMar 1800125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13358
17 Eriksen Strøm, Sten Gerhardus1797125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13357
18 Flor Lossius Strøm, Sara Kjerstina22 Jan 1908125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22906
19 Jensen Weiby Strøm, Hans3 Okt 1910125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22907
20 Justinsen Strøm, Nils21 Jun 1869125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI14112
21 Kvennavika, Jonas Olsen1805125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI16608
22 Larsdatter Balsnesaunet, Anne1757125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI39450
23 Larsen, Erik1766125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI39452
24 Larsen Balsnesaunet, Gudmund1754125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI19729
25 Larsen Balsnesaunet, Jon1760125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI39451
26 Larsen Sørkvammen, Ola1751125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI14927
27 Lossius Strøm, Christoffer2 Feb 1830125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4482
28 Mikkelsen Hamnen, Oleca 1750125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI60534
29 Nilsdatter Havnen, Marthaca 1783125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI71767
30 Nilsdatter Strøm, Ingeborg Elina24 Jul 1832125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4544
31 Nilsen Strøm, Daniel Saras22 Mar 1842125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4600
32 Nilsen Strøm, Erik12 Aug 1828125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4466
33 Nilsen Strøm, Nils Justin3 Aug 1844125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI14109
34 Nilsen Strøm, Wilhelm Kristian16 Jun 1840125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4599
35 Olsdatter, Beret Martha26 Okt 1825125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI50513
36 Olsdatter Aksethamna, Elen125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43206
37 Olsen Aksethamna, MikkelCa 1719125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43205
38 Olsen Havnen, AsbjørnCa 1699125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43204
39 Parelius Eriksen Strøm, Daniel Christoffer1793125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13356
40 Pedersdatter, Marta1790125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI15901
41 Strøm, Berit18 Jul 1958125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI7164
42 Strøm, Dagfrid Fransiska28 Sep 1905125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI19341
43 Strøm, Johan Jørgen12 Okt 1837125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4585
44 Strøm, Knut16 Apr 1947125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22929
45 Strøm, Mali30 des 1931125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI14095
46 Strøm, Sara Johanne11 Feb 1934125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22919
47 Strøm, Svanhild1912125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22908
48 Strøm, Sverre27 Jun 1902125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22905
49 Strøm, Ørnulf1 Jul 1898125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22904
50 Strøm Adolfsen, Lise Andrea13 Mar 1988125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI7166


Død

Treff 1 til 26 av 26

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter, Heil1736125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43207
2 Arntsdatter, Ildrid5 Mar 1889125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI70770
3 Asbjørnsdatter Aksethamna, Annefør 1767125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43209
4 Asbjørnsen Aksethamna, Ole1745125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43210
5 Asbjørnsen Aksethamna, Olefør 1767125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43213
6 Christophersdatter Parelius, Ingeborg Helene7 mai 1843125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13178
7 Danielsen Strøm, Erik1827125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13177
8 Ellevsdatter Akseth, EllenCa 1896125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI41553
9 Erichsdatter Strøm, Wilhelmine Christine1819125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13359
10 Eriksdatter Strøm, Gjertrud1766125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13300
11 Eriksdatter Strøm, Sara Kirstinesom barn125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI57065
12 Eriksen Strøm, Christoffer1788125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI55898
13 Eriksen Strøm, Nils Justesen7 Sep 1884125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13358
14 Estensdatter, Mariaca 1751125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI60532
15 Flor Lossius, Sara Kjerstine9 Des 1880125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI19838
16 Landhaug, Knut21 Jun 2017125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI37487
17 Larsen, Erik1766125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI39452
18 Larsen Balsnesaunet, Jon1763125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI39451
19 Lossius Strøm, Christoffer1885125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4482
20 Nilsen Strøm, Daniel Saras6 Aug 1924125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4600
21 Olsen Aksethamna, Mikkel1751125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43205
22 Olsen Havnen, Asbjørn1767125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43204
23 Sivertsen (Sjursen) Havnen, Esten1751125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI43198
24 Strøm, Daniel Christoffer1916125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22901
25 Strøm, Ørnulf30 Jun 1989125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22904
26 Wenaas, Marie8 Jun 1971125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22915
Eier

Treff 1 til 10 av 10

Etternavn, Fornavn Eier Person ID
1 Brun, Rasmus1771-1778125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI23404
2 Danielsen Strøm, Erik1813-1828125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13177
3 Eriksen Strøm, Daniel1789-1813125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13179
4 Eriksen Strøm, Nils Justesen1826-1834125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13358
5 Eriksen Strøm, Sten Gerhardus1826-1834125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI13357
6 Lossius Strøm, Christoffer1865-1884125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4482
7 Nilsen Strøm, Daniel Saras1885-1897125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI4600
8 Strøm, Daniel Christoffer1897-1916125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22901
9 Strøm, Daniel Kristoffer125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22916
10 Strøm, Ørnulf1916-?125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI22904
Folketelling

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Folketelling Person ID
1 Andreasdatter Strand, Andrea1865125/1, Hamna, Akset, Sandstad, HitraI9894