Leikvam 23/3, Hitra

Leikvam, Gnr. 23, bnr. 3 (løpenr. 93) Hitra

Leikvam, Hitra. Gården har tilhørt Bakke kloster og finnes i matriklene helt fram til 1690-årene som klostergods. Det var Hans Henriksen. som kjøpte gården og ble selveier. Han fikk skjøte på eiendommen i 1698, før det var han leilending i omkring 30 år. Hans Henriksen var født i 1636 og hadde to sønner: Henrik f. 1662 og Hans f. 1683.

I 1630-årene ble det ryddet tre nye husmannsplasser på Leikvam og rydningsmennene var Ole Torstensen f. 1616, Lars Andersen f. 1615 og Nils Torstensen f. 1610.

Plassene under Leikvam var Gautvik, Skjulsvik og Svalgress. Gautvik var bebodd av to familier i 1801. Husmann var Clement Hansen, f. 1732 og kona Gunhild Larsdatter f. 1750. Hun var datteren til Lars Eriksen Leikvam. Deres sønn Lars var født 1772. Til leie bodde Andersen Nilsen, f. 1771, og kona Anne Olsdatter, f. 1773. De hadde tre bar: Susanna f. 1796, Sara f. 1798 og Nils f. 1800. Konens mor, Maren Olsdatter bodde også der i 1801. Hun var født i 1741. I 1808 var Kristoffer Olsen og kone Malene Jensdatter plassfolk på Gautvik. Kristoffer Olsen kjøpte husa på plassen for 100 rdl. Han levde til 1839 og hadde en sønn Ole og en datter Gunhild. Ole Johannesen Leikvam bodde her senere til han overtok ene Leikvam-gården. Plassen ble overtatt av Ole Kristoffersen Gautvik og kona Anne Einersdatter. Senere festet Ole Olsen og kona Marie Johansdatter plassen Gautvik av de to gårdmennene.
Skulsvika ble i 1832 festet av Henrik Monsen og kone.

Hans Hansen (sønn til Hans Henriksen) skrev seg for Strøm. Han overtok Leikvam etter faren , men solgte gården til Erik Larsen i 1746. Det var da dårlige hus på gården og kjøpesummen var deretter - 60 rdl. Erik Larsen Leikvam var en dyktig bonde, men det første han gjorde var å bygge nye hus. Men han fikk ikke så lang tid, han døde etter 10 år på gården. I boregistreringen i 1756 fikk han ros av skriver og takseringsmennene. Bygningene var nå i utmerket stand og verdien ble satt til 100 rdl iflg. skifteprotokollen. Erik Larsen hadde også drevet jordveien godt, og han hadde "gjødslet jorden og hadde tatt stor avling". Kona hans var Gunhild Torstensdatter, og de fikk 7 barn. Eldste datter, Marit var gift med John Balsnes, også broren Ole var gift og bodde på Balsnes, mens Lars var gift og bodde på Strøm. Margrethe var kone på Indre Akset (Sandstad). Hennes mann var Isak. Knut Eriksen var barn nr. 5 og hadde tatt over heimgården Leikvam. Han var 22 år da faren døde.
Knut Eriksen Leikvam levde til 1765. Enka Johanna Pedersdatter satt igjen med to mindreårige barn: Peder var 3 år og Gunhild 1 år. Johanna giftet seg igjen i 1767 med Henrik Hovliksen som flyttet til Leikvam. De fikk fire barn og den ene het Anna Henrikka. Hun ble gift med Elling Olsen. Den andre datteren, Ellen Dorthea ble kone på Barman og var gift med Ole Larsen. Knut var født i 1771 og Andrea i 1775.

Tidens spekulanter var også ute etter Leikvam. Det var "gårdens herligheter" de ville ha tak i. Også Hans Parelius var ute etter fotfeste på Leikvam. Ole Hermosen på Svalgress ble seleier der ved skylddelingen i 1875 og var ikke særlig pengesterk. Parelius forstrakk ham med et lån på 440 kroner, mot pantobligasjon i bruket. Spekulasjonene førte imidlertid ikke fram. (Hitraboka II).

Leikvamgården ble trolig delt i to bruk i 1780-årene, og det var trolig Henrik Hovliksen som sto for det. Han overdro en part av sin gård til Peder Knutsen i 1787. Lars Eriksen Strøm, f. 1723, hadde fremdeles retten til halve Leikvam-gården og i 1788 satte han sønnen sin, Johannes Larsen Leikvam (1769-1792), som gårdmann på løpenr. 93. Lars Eriksen var gift med Siri Knudsdatter (1720-1802) og de fikk 8 barn:

1. Johannes f. 1748, d. som ungdom.
2. Gunhild (1751-1831). Hun ble gift med Klemet Hågensen Gautvik (1724-1811). De var husmannsfolk i Gautvik under Leikvam. 5 barn.
3. Beret f. 1753.
4. Erik f. 1756
5. Helena f. 1759. Hun ble 2. gang gift med Mons Mogensen Haugøy (1751-1816). De bodde på Haugøya før Mons kjøpte Langøya i 1779, de fikk 11 barn.
6. Doret f. 1762
7. Marit f. 1765
8. Johannes, neste bruker.

Johannes Larsen Leikvam (1769-1792) var i 1788 gårdmann på denne gården, og hans kone var Marit Hansdatter Asmundvåg (1759-1818). Johannes døde allerede i 1792, og da måtte den 70-årige faren nok en gang ta over drifta på gården. Enken Marit (datter til Hans Pedersen Asmundvåg og kone Margrethe Olsdatter) ble gift igjen i 1793 med Peder Eriksen Leikvam (1751-1799) og de bodde på gården som leieboere, og de fikk 3 barn:

1. Gurine Margrethe (1794-1818) Hun ble gift med Tørris Hansen Hestnes (1790-1835). De fikk 7 barn.
2. Dorthea f. 1796, sød som lita.
3. Ingeborg Dorthea (1797-1831) gift med John Olsen Andersskog. Han var fra Surnadal og de bodde i Andersskogen, Kvenvær. 2 barn.

Marit Hansdatter Asmundvåg ble gift en tredje gang i 1800 med Ole Barman f. 1767. De fikk datteren Petronella i 1801.
I 1804 var de gamle på gården døde og Marit og Ole flyttet på kåret. Marit sin sønn fra 1. ekteskap, Johannes Johannesen Leikvam, ble da gårdmann.

Johannes Johannesen Leikvam (1792-1863). Han var gift med Lisbeth Olsdatter Helsø, og de fikk tre sønner:

1. Ole (1817-1858).
2. Markus (1820-1908).
3. Lars (1823-1823)

Eldstemann Ole fikk skjøte på gården i 1842, men han døde som ungkar, og gården gikk da over til broren Markus Johannesen (1820-1908). Hans kone var Elisabeth Andersdatter Asmundvåg (1821-1902). I 1841 kjøpte Markus gården på Asmundvåg (løpenr. 104). Dette var tidligere Peder Andersen Asmundvåg, f.1768 sin gård. Markus skjøtet kjapt gården til sin svigersønn Petter Kristoffersen Småge.
Markus Johannesen og Elisabet Asmundvåg fikk 8 barn på Leikvam:

1. Johan (1840-1840)
2. Elisabeth Kjerstina (1841-1856)
3. Beret Johanna f. 1843. Hun ble gift med Peter Andreas Kristoffersen Asmundvåg (1835-1904). Han var sønn til Kristoffer
Ludvigsen Småge og Anne
Pedersdatter Kvalvik. De tok over Asmundvåg
løpenr. 104 etter Berets far, Markus. De fikk 11 barn.
4. Elen Marie (1845-1881). Gift og bodde på Grønskaget, Frøya. Mannen hennes var Gabriel Kristoffersen Grønsag, sønn til
Christoffer og Lisbeth Grønskag. 3 barn.
5. Anna (1849-1916). Hun ble gift med Cato Byggball Gaarder Parelius (1843-1930). De emigrerte og bodde i Portland, Oregon. 3
barn.
6. Olina (1855-1903). Ugift, bodde på Leikvam.
7. Elisabeth Ulrikke (1858-1912). Ugift, døde i Trondheim.
8. Johannes, neste bruker.

Johannes Markussen Leikvam (1861-1939) tok over farsgården i 1885. Han var først gift med Indianna Olsdatter Svalgress (1861-1902) og fikk med henne 5 barn. De døde alle forholdsvis unge:

1. Lena Marie (1884-1903)
2. Anna Eline (1889-1889)
3. Martin Olaf (1892-1918)
4. Johannes Ivar (1899-1939)
5. Hans Petter (1900-1901).

Johannes Markusen Leikvam ble enkemann i 1902. Han ble i 1905 gift 2. gang med Ingeborg Eline Knudsdatter Bragstad (1874-1959) fra Tingvoll. De fikk 1 datter:

1. Gudrun Karoline (1906-1966). Hun emigrerte til Everett i Washington og ble gift to ganger. Ingen barn. Før hun reiste til Amerika fikk Gudrun en sønn på Leikvam med Aksel Holm (1897-1970):

1. Andar Leonhard (1924-2003). Han ble gift med Ovedie Bjøringsøy (1924-2009) fra Frøya. De bodde på Melandsjø og fikk 5 barn.

Det var Johannes Ivar som skulle overta gården. Han ble gift i 1925 med Ragna Stamnes (1900-1985). Hun var
datter til Johan Holm Stamnes og Paulianna Pettersdatter Langø. De fikk 5 barn, hvorav de to eldste ble født på Leikvam:

Johannes Ivar Leikvam og Ragnas barn:

1. Paula (1926-2016). Hun ble gift med Ingolf Kyrre Lossius (1919-2011). De bygde hus på Melandsjø, men flyttet til
Hammerstaddalen i 1964 som forpakter
av Hitra gamle kapellangård. De flyttet i 1978 til Fillan. De fikk 3 barn.
2. John Johan (1927-1999). John var snekker, og familien var først bosatt på Aspøya, Nordmøre før de kjøpte en bygård i Trondheim. 3 barn.
3. Rolf Johannes (1929-2007). Møbelsnekker, bosatt i Nordre Vartdal, Sunnmøre. Gift med Sigrid Holmberg (1917-2009). Ingen felles barn.
4. Liv Aslaug (1931-2011). Gift med Steinar Nyseth fra Lillehammer (1920-2003). Han var kjølemontør, og de bodde i Troneheim. 2 døtre.
5. Gunda Oddbjørg (1935-2020). Gift med Willy Fornes (1935-2017). Han var bilmekaniker. De bodde på Byåsen. 3 barn.

Johannes Markusen Leikvam solgte, noe overraskende for mange, gården sin på Leikvam i 1930. Et uheldig kausjonsansvar førte til at han måtte skaffe kontanter, og gården måtte derfor selges. Kjøper var frk Gunvor Helga Melandsø (20 år). Hun var datter til kjøpmann i Trondheim, hitterværingen Johan Martin Olsen Melandsø. Salgsummen var kr. 9000,- + kår til Johannes og Ingeborg. Johannes M. Leikvam og Johan Martin Melandsø var tremenninger. Formålet med kjøpet var visst at Leikvam skulle brukes som sommersted.
Dette ble slutten for denne familien på Leikvam etter å ha regjert der siden 1750-årene. Og allerede i 1934 gikk det skeis for Melandsø, for gården ble da solgt på tvangsauksjon til brødrene brødrene John og Erling Skarpnes fra Frøya. Johannes og Ingeborg flyttet også fra Leikvam, og bodde en tid på Øvre Volden innerst i Barmfjorden før de slo seg ned i Svenstrøa/Haltvik på Straum.

Skarpnesbrødrene, som ble gift med hver sin datter på nabogården, flyttet fra Hitra og solgte gården i 1939 til Berntine Skånøy (fra Malvik?) Så var gården eid noen måneder i 1947 av Ingvar Martin Hopsø. Han kjøpte gården for kr. 14000, men solgte samme år til fru Lillian Isachsen for samme sum. Hun var gift med Alf Jørgen Isachsen fra Undås. Fru Isachsen solgte Leikvamgården i 1955 til Gunnar Winsnes for kr. 20000 inkl. løsøre for kr. 3000.

20.10.1957 fikk Ole Andreas Reitan fra Hølonda skjøte på denne Leikvam-gården. Kjøpesummen var nå kr. 23000,-. Ole Reitan var født 1903 og hans 2. kone, Inger Anna Grindskar var født på Ulvøya i 1916. Før de kom til Leikvam bodde Ole og Inger både på Undås og Sommervold (Melands-området). Paret fikk 4 barn sammen, men Ole hadde i sitt første ekteskap to barn med Klara Espås (1909-1944) 2 barn:

1. Ruth Karine (1932-2009)
2. Kjell Oddmund, neste bruker.

Ole Reitan og Iner Anna Grindskar fikk 4 barn:

1. Nella (1946-2000)
2. Iver, f. 1947
3. Karl Edvard (1950-2009)
4. Knut (1951-2020)

Kjell Oddmund Reitan, f. 1947, ble neste bruker. Han overtok gården i 1979og ble var gift med Ragnhild Johanne Dypveit f. 1941 Frøya. De fikk 5 barn, herav et trillingpar:

1. Ole Ingar, neste bruker.
2. Kjell, f. 1969
3. Roger, f. 1969
4. Morten f. 1969
5. Kari, f. 1972

Kjell Reitan overdro gården til sønnen Ole Ingar.Kilder:
Hitraboka II
Hitterslekt.no
Digitalarkivets panteregister
Gunnar Christoffer LossiusAdresse : Breddegrad: 63.60317672556869, Lengdegrad: 8.682353496551515
photo_library
Bilder
NOT-F-imgsrc-path
Leikvam, Hitra, Gnr. 23, bnr. 3

Slik ser gården ut ca 2015 - alle bygninger er av nyere dato. I en brann i 1960 brant flere hus ned.

Fødsel

Treff 1 til 24 av 24

Etternavn, Fornavn Fødsel Person ID
1 Ingebrigtsdatter Leikvam, Johanna Konstanse21 Mai 1885Leikvam 23/3, HitraI20783
2 Johannesen Leikvam, JohannesMai 1792Leikvam 23/3, HitraI19606
3 Johannesen Leikvam, Markus8 Nov 1820Leikvam 23/3, HitraI19605
4 Johannesen Leikvam, Oleca 1790Leikvam 23/3, HitraI50381
5 Johannessen Leikvam, Ole11 Sep 1817Leikvam 23/3, HitraI20152
6 Leikvam, Andar Leonhard17 Jul 1924Leikvam 23/3, HitraI9050
7 Leikvam, Anna Eline12 Apr 1889Leikvam 23/3, HitraI28353
8 Leikvam, Dorthea Karoline13 Nov 1878Leikvam 23/3, HitraI20782
9 Leikvam, Gudrun Karoline14 Mar 1906Leikvam 23/3, HitraI19162
10 Leikvam, Hans Petter12 Jul 1900Leikvam 23/3, HitraI20410
11 Leikvam, Johannes Ivar16 Jan 1899Leikvam 23/3, HitraI19145
12 Leikvam, John Johan27 Aug 1927Leikvam 23/3, HitraI19147
13 Leikvam, Lars Johannesen26 okt 1823Leikvam 23/3, HitraI20153
14 Leikvam, Lena Marie27 mai 1884Leikvam 23/3, HitraI20409
15 Leikvam, Martin Olaf14 Apr 1892Leikvam 23/3, HitraI19160
16 Leikvam, Paula Indianne8 Jul 1926Leikvam 23/3, HitraI19146
17 Leikvam, Pauline Ulrikke27 Sep 1891Leikvam 23/3, HitraI20784
18 Markusen Leikvam, Johannes12 Apr 1861Leikvam 23/3, HitraI19152
19 Markussen Leikvam, Johan12 Mar 1840Leikvam 23/3, HitraI19608
20 Reitan, Kari26 Sep 1972Leikvam 23/3, HitraI23741
21 Reitan, Kjell5 Jun 1969Leikvam 23/3, HitraI23738
22 Reitan, Morten5 Jun 1969Leikvam 23/3, HitraI23740
23 Reitan, Ole Ingar8 Mai 1966Leikvam 23/3, HitraI23737
24 Reitan, Roger5 Jun 1969Leikvam 23/3, HitraI23739
Død

Treff 1 til 20 av 20

Etternavn, Fornavn Død Person ID
1 Andersdatter Asmundvåg, Elisabeth4 Jul 1902Leikvam 23/3, HitraI19599
2 Andreassen Lykken, Sjåfør Trygve5 Jul 1936Leikvam 23/3, HitraI20789
3 Eriksen Leikvam, Lars1808Leikvam 23/3, HitraI20142
4 Jakobsdatter Lindberg Selvåg, Elisabeth Kristina4 Aug 1878Leikvam 23/3, HitraI21686
5 Johannesen Leikvam, Johannes15 Apr 1863Leikvam 23/3, HitraI19606
6 Johannesen Leikvam, Markus16 Jun 1908Leikvam 23/3, HitraI19605
7 Knutsdatter, Siri12 Mai 1802Leikvam 23/3, HitraI20149
8 Knutsdatter Leikvam, Elisabeth Kirstine21 Jan 1945Leikvam 23/3, HitraI20780
9 Knutsen Brakstad, Peder5 Aug 1914Leikvam 23/3, HitraI38977
10 Knutsen Leikvam, Jonas15 Mai 1857Leikvam 23/3, HitraI18385
11 Larsen Leikvam, Johannes1792Leikvam 23/3, HitraI47440
12 Leikvam, Dorthea Karoline4 okt 1937Leikvam 23/3, HitraI20782
13 Lykken, Berit Elisabeth13 Mar 1930Leikvam 23/3, HitraI20790
14 Lykken, Marit10 Aug 1907Leikvam 23/3, HitraI48041
15 Lykken, Marit2 Mai 1916Leikvam 23/3, HitraI64741
16 Markussen Leikvam, Johan1 Mai 1840Leikvam 23/3, HitraI19608
17 Olsdatter Helsø, Lisbeth23 Apr 1839Leikvam 23/3, HitraI23462
18 Olsdatter Svalgress, Indianna Berntine2 Okt 1902Leikvam 23/3, HitraI19153
19 Pedersen Leikvam, Ingebrigt10 des 1935Leikvam 23/3, HitraI20781
20 Sivertsen Lykken, Andreas19 Jun 1930Leikvam 23/3, HitraI20785
Bosted

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Bosted Person ID
1 Johannesen Leikvam, Johannes1804Leikvam 23/3, HitraI19606
Gård

Treff 1 til 3 av 3

Etternavn, Fornavn Gård Person ID
1 Johannesen Leikvam, JohannesLeikvam 23/3, HitraI19606
2 Johannesen Leikvam, MarkusLeikvam 23/3, HitraI19605
3 Larsen Leikvam, JohannesLeikvam 23/3, HitraI47440
Pleiebarn

Treff 1 til 1 av 1

Etternavn, Fornavn Pleiebarn Person ID
1 Olufsen, Harald Oskar1920Leikvam 23/3, HitraI44130