115/01 Børøya, Hestvika, Hitra

 

Notater: 115/01 Børøya, Hestvika, Hitra

Gnr. 115 bnr. 1 i Hitra kommune.

Hitra var opprinnelig et herred.
Dette ble senere delt i Hitra og Fillan. Sandstad hørte til under Fillan Herred. Sandstad ble eget herred fra 1.1.1914. Jfr. Norges bebyggelse s. 264.

Børøya var i tida 1914-1964 Gnr. 49 bnr. 1 i Sandstad kommune (herred), og hadde samme gårdsnr. i folketellingen for 1900.
Fra 1964: Gnr. 115 bnr. 1 i Hitra kommune

----

Hitraboka del II av Maurits Fugelsøy, forteller om Børøya på sidene 144-146.

----

Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om Børøya i eldre tid på s. 111-116.

Rett utafor østenden av Hitra, ligger Børøya med sine høge berg, det høgste 88 m over havet, og skjermer Børøysundet mot landvinden. O.Rygh: Norske gårdnavne, antar at Børøya i Roan og Børøya på Hitra i mellomalderen hette "Byrda", som betyr "stor kasse". Skapnaden minner også om en kasse. Husa ligger høyt og vestvendt med utsikt vestover mot gården Børøysund og sørover mot Hestvika, Grinnvika og fjella i snillfjorden. Dyrkajorda heller ned mot sjøen, og opprinnelig landskyld var 12 mkl. smørleie.

Det er gjort oldfunn. I åkerkanten sør for våningshuset ble det funnet et pent slipt knivskaft av grå skifer, og like ved lå en kølleforma stein. På botnen av et myrdekke vest for husa fantes det i 1904 spydspisser av skifer.

Opphavelig hørte Børøya Ulvan kirke til, seinere ble den overført til Fillan kirke. Da kirkene på Hitra ble solgt til privatfolk, ble Rasmus Rosing Parelius kirkeeier, og dermed jorddrott på Børøya. Sønnen Nils Rosing Parelius eide kirka i Fillan, og med dette også Børøya fra 1780 til 1790. Sønnen Rasmus Brochmann Parelius tok da over og satt som jorddrott til 1827. Men fra begynnelsen av 1800-åra var oppsitterne eiere i noen år. I 1816 tok Parelius over gården igjen. Da Rasmus Brochmann Parelius døde i 1827, ble sønnen Nils Rosing Parelius eier. I 1848 ble krigsråd Holtermann medeier. Holtermann fikk i 1850 skjøte på hele bruket, og solgte det til leilendingen.

1. Oppsittere Anders Andersen sto i lensregnskapet i 1610 og betalte skatt på kanoner i 1611. I 1635 skaffa han ei skjeppe korn i tiend, og i 1640 to skjepper. Han sto i skattelistene fram til 1644, men det var enka so betalte koppskatten i 1645.

2. I skattematrikkelen 1647 finner vi ingen oppsitter på Børøya. Men i 1651 var Bendik Andersen leilending der. I 1645 betlte han koppskatten som husmann på Børøysjøen. I 1657 betalte han kvegskatten, i 1659 leverte han 2 1/2 skjeppe korn i tiend, og han er ført som leilending i Foesen jordebog 1661, i manntallet 1664, og i matriklene 1665 og 1668. I 1670 bygsla han gården sammen med Johan Størkersen (3), og leverte da ei skjeppe korn i tiend.

3. Johan Størkersen bygsla gården alene da Bendik Andersen falt fra, og han sto i matrikkelen til 1692. I 1695 hadde Ola Kristoffersen bygslelen ei kort tid etter at Johan Størkersen døde. I 1701 var Johan Størkersens enke oppatgift og hadde tatt over bygselen igjen.

4. Amund Johansen hadde tatt over bygselen under matrikkuleringen 1723. Vi får da vite at gården lå i sola, var tungdreven, men middels konviss. Høyavlinga var 10 sommerlass høy, og som attåtfor ble det brukt tang og tare. Det var skifte etter Amund Johansen i 1751 og 12 rdl., 3 ort og 5 skilling til deling. Fra dette ble det imidlertid truket 3 rdl i "leiermålsbøter" for et forhold avdøde hadde hatt med Ane Olsdatter Hestvika. Om husa får vi vite at ei brygge ved sjøen var "meget brøstfældig". Naustet var råttent og taklaust, eldhuset måtte settes i stand både med tak og never, stua repareres og det ene høystålet var forfallent.

5. Hans Sivertsen var leilending på Børøya etter Amund Johansen (4) og satt trolig fram til 1790-åra. I 1749 var han innrullert i "det hefniske kompani" under navnet Hans Sivertsen Grindvik.

6. Ola Andersen fikk i 1793 bygselseddel på en halvpart av gården fra kirkeeieren Rasmus Brochmann Parelius i Hopsjøen.
Ola Andersen kan være identis med Ola andersen Sætra, som i sjørulla er ført med bosted Stora i 1804. Han og kona bodde der som innerster fra om lag 1802. I følge samme rulle bodde han i 1823 i Vikan, Fillan.

7. Johan Hansen bygsla i 1790-åra andre halvpart av gården. Om lag 1797 flytta han til Børøysund, og der bodde han som innerst i 1801.

8. Lars Jensen Haltland fikk i 1790-åra bygsle den halvparten som Johan flytta fra. I bygselkontrakten ser vi at husa var temmelig forfalne. "Landslotten av den paa gaarden fangede sild" var forbeholdt jorddrotten. Lars Jensen satt med gårdparten til om lag 1810. Da tok hans svoger over.

9. Iver Hansen (se 5) fikk i 1820 skjøte på den parten Ola Andersen (6) hadde sittet med. Han betalte 199 rdl., 3 ort og 23 skilling, som han utstedte obligasjon i Børøya for til selgeren Parelius i Hopsjøen. Han satt med gårdparten til 1816, da tok Parelius tilbake eiendommen.

10. I 1811 fikk Lars Olsen Akset skjøte på den gårdparten som han svoger Lars Jensen (8) hadde bygsla. Han betalte 200 rdl. til eieren, handelsmann Parelius i Hopsjøen. Han må trolig ha fått vansker med å svare utgiftene, for i 1816 solgte han den tilbake til Parelius igjen, nå for 60 rdl. Samtidig fikk han bygselbrev på heile Børøya.

I 1851 kjøpte Lars Olsen's svigersønn, Peder Olsen gården av krigsråd Holtermann for 200 spd. Han fredlyste i 1873 Børøya mot å ta "trolltarra. kutarra eller tang, æg og dun m.v."

Etter at kilenøtene kom i bruk i 1870-åra, ble laksefiske ei god attåtnæring for gården. Peder Olsen var svært overtroisk. Dersom han på sjøveien, på veg til fiske, traff et kvinnfolk, gikk han heim igjen, og rodde ikke på sjøen den dagen.

I 1873 solgte han Børøyholmen til fyrvesenet, og gjennom et sekel var Børøyholmen fyr lys, og lykte for sjøfarende, inntil den for noen år sida ble rasjonalisert bort.

I 1857 bodde Peder Olsen og kona som kårfolk i Litj-stua på Børøya. Etter tradisjonen hadde Lars Jensen Hatland (8) kjøpt et stabbur i Hemne og ført det opp som våningshus på Børøya. Det var knøtt lite, men gjennom generasjoner hadde det tjent som bolig for ei livskraftig slekt.

I 1876 overdro Peder Olsen gården til svigersønnen Elias Knudsen. Elias bygde nytt våningshus før han overtok gården, og i 1875 bodde han der. Nå dreiv han trolig gården ei god tid før han fikk skjøte. Elias var en kraftkar, og dyktig både som fisker og gårdbruker.

I 1881 fikk Johan og Anton Eliassønner skjøte på gården. De var begge skippere, hadde hver si seglskute og dreiv fiskhandel på Lofoten og i Finnmarka. De kjøpte torsk, salta og tørka den dil klippfisk, Johan på Børøyberga, Anton på berga i Børøysund. De dreiv også gården på tradisjonelt vis. Johan bodde i noen år på Utset og dreiv denne gården, men kom før hundreårsskiftet tilbake til Børøya.

I 1937 overdro Johan Børø sin halvpart av Børøya til brorsønnen Georg Børø og flytta til sønnen i Stjørna. Anton Børø hadde allerede i 1933 overdratt sin del av gården til sønnen Georg.

Georg dreiv jorda godt i den tida han hadde gården. Han hadde hest, et par kyr og en gris. I den siste tida har ikke gården vært drevet, og er nå sommersted for byfolk.

-----
Eiere fra 1999 :
- Gjertrud K. Børø Aunli
- Eli Karin Børø
- Kjell Torstein Børø
- Rannveig Børø Szell.

Kilde: Kartverket, se.eiendom.no.

OpenStreetMap

Adresse : Breddegrad: 63.5725711, Lengdegrad: 9.204336099999978


Fødsel

Treff 1 til 50 av 60

1 2 Neste»

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Amundsdatter Børøya, Beret  om lag 1731115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18329
2 Amundsdatter Børøya, Elena  om lag 1742115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18331
3 Amundsdatter Børøya, Juditta (Jonetta ?)  1745115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18332
4 Amundsdatter Børøya, Maren  om lag 1739115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18330
5 Andreasdatter, Maria  29.2.1801 ?115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I4513
6 Antonsen Børø, Georg Sigurd  10 Feb 1906115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15268
7 Antonsen Børø, Knut Olaus  16 Apr 1891115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15350
8 Børø, Agnes  21 Mai 1904115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11116
9 Børø, Aksel Martin  1897115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I16232
10 Børø, Aksel Peder  8 Jul 1896115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15353
11 Børø, Alfred Martin  24 Sep 1902115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15355
12 Børø, Emil Arthur  11 Sep 1897115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15354
13 Børø, Johan Kristinus  2 Nov 1862115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11061
14 Børø, Johanna Marie  30 Nov 1892115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I14889
15 Børø, Johanne Julie  19 Feb 1903115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11863
16 Børø, Karen Pedersdatter  1829115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15832
17 Børø, Karl Laurits  25 Okt 1908115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I16233
18 Børø, Laurits Christian Eliasen  13 Mai 1865115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15543
19 Børø, Olaus Pedersen  1843115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15835
20 Børø, Rudolf Anton  7 Okt 1891115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15965
21 Børø, Severin Gabriel  1895115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15352
22 Eliassen Børø, Anton  3 Sep 1870115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11870
23 Eliassen Børø, Eline Anette Petra  20 Mai 1878115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15544
24 Eliassen Børø, Knut Olaus  12 Feb 1860115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11858
25 Eliassen Børø, Laurits Kristian  13 Mai 1865115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11869
26 Fredriksen, Andreas Christian  22 Mar 1823115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I16568
27 Hansdatter, Ane  1757115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18337
28 Hansdatter Børøya, Karen  1768115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18341
29 Hansdatter Børøya, Ragnhild  1761115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18339
30 Hansen, Benjamin  1 mai 1824115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I50409
31 Hansen Børøya, Henning  1759115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18338
32 Hansen Børøya, Henrik  1764115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18340
33 Hansen Børøya, Iver  1773115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18342
34 Hansen Børøya, Johan  1755115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18336
35 Hansen Børøya, Sivert  1754115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18335
36 Henningsdatter Børø, Andrea  6 Sep 1796115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I58028
37 Henningsdatter Børø, Andrea  8 Jun 1798115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I58733
38 Iversen Børøy, Hans  1805115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18354
39 Johansdatter Børø, Anna Marie  21 Feb 1899115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11861
40 Johansen, Amund  om lag 1692115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18322
41 Johansen, Anders  om lag 1696115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18323
42 Johansen, Størker  Ca 1685115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18321
43 Johansen Børø, Axel Martin  12 Mar 1897115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11860
44 Johansen Børø, Karl Laurits  25 Okt 1908115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11865
45 Johansen Børø, Rudolf Anton  7 Okt 1891115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11859
46 Jørgensdatter, Marit  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18326
47 Jørgensen, Johan  om lag 1699115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18325
48 Larsdatter Børø, Anne  1807115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11445
49 Larsdatter Børø, Kirstina  1800115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I147
50 Larsdatter Børø, Maria  2 Sep 1804115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I7456

1 2 Neste»Død

Treff 1 til 27 av 27

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Berit  Etter 1645115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I45593
2 Amundsdatter, Ane  1751115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18320
3 Amundsdatter Børøya, Juditta (Jonetta ?)  før 1751115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18332
4 Andersen Børø, Anders  Ca 1644115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I45592
5 Andersen Børøya, Erik  ca 1725115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18327
6 Børø, Aksel Martin  1898115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I16232
7 Børø, Aksel Peder  1896115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15353
8 Børø, Alfred Martin  24 Feb 1903115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15355
9 Børø, Olaus Pedersen  1857115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15835
10 Børø, Severin Gabriel  1895115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15352
11 Eliassen Børø, Anton  25 Mar 1936115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11870
12 Eliassen Børø, Knut Olaus  5 Sep 1888115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11858
13 Gabrielsdatter Børøsund, Mette Johanna  24 Jun 1943115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11871
14 Iversen Børøy, Fredrik  1831115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I17935
15 Jensen Haltlan Børø, Lars  1810 ?115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I7458
16 Johansdatter, Ane  før 1800115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18334
17 Johansen, Amund  om lag 1751115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18322
18 Johansen Børø, Axel Martin  25 Jun 1897115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11860
19 Knutsen Børø, Elias  12 Jun 1913115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11857
20 Larsdatter Børø, Anne  1888115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11445
21 Melkiorsen, Jørgen  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18324
22 Olsen Akset, Lars  1849115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I17938
23 Olsen Bottenvig, Peder  15 Mai 1876115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I14947
24 Pedersdatter Børø, Anna Ingeborg  1931115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11856
25 Pedersen Børø, Olaus  1857115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11930
26 Størkersen, Johan  Ca 1695115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18319
27 Utset, Karen Gabrielsdatter Røg  1846115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I140

Bolig

Treff 1 til 2 av 2

   Etternavn, Fornavn    Bolig    Person ID 
1 Børø, Johanna Marie  1892 - 1915115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I14889
2 Eliassen Børø, Knut Olaus  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11858

Dåp

Treff 1 til 1 av 1

   Etternavn, Fornavn    Dåp    Person ID 
1 Børø, Aksel Peder  8 Aug 1896115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15353

Eiendom

Treff 1 til 19 av 19

   Etternavn, Fornavn    Eiendom    Person ID 
1 Andersen Børø, Anders  -1644115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I45592
2 Andersen Børø, Bendik  omkring 1650-115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18316
3 Andersen Børøy, Ola  1793-115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18348
4 Antonsen Børø, Georg Sigurd  1933-1989115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15268
5 Børø, Eli Karin  fra 1999115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15750
6 Børø, Gjertrud Kristin  fra 1999115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15753
7 Børø, Johan Kristinus  1881-1937115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11061
8 Børø, Kjell Torstein  fra 1999115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15751
9 Børø, Rannveig  fra 1999115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I15752
10 Eliassen Børø, Anton  1881-1933115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11870
11 Hansen Børøya, Iver  1820-1816115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18342
12 Hansen Børøya, Johan  I 1790-åra115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18336
13 Jensen Haltlan Børø, Lars  1797-ca 1810115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I7458
14 Johansen, Amund  omkring 1723 -115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18322
15 Knutsen Børø, Elias  1876-1881115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I11857
16 Olsen Akset, Lars  1811-115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I17938
17 Olsen Bottenvig, Peder  1851-1876115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I14947
18 Sivertsen, Hans  Fra om lag 1751-115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18333
19 Størkersen, Johan  -ca.1695115/01 Børøya, Hestvika, Hitra I18319

Bolig

Treff 1 til 4 av 4

   Familie    Bolig    Famile ID 
1 Antonsen Børø / Storø  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra F5426
2 Hegna / Karlsen  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra F5320
3 Knutsen Børø / Pedersdatter Børø  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra F5317
4 Olsen Akset / Utset  115/01 Børøya, Hestvika, Hitra F5337